Décret du 27 avril en créole

REPUBLIQUE FRANCAISE - Décret du 27 avril 1848 - (Abolition de l’esclavage)
La Répiblik Fransé - Dékré 27 avril 1848 - (Abolision lesklavaj)


Libèté, égalité, fratènité
An non pep Fransé, gouvelman provizwa ka déklaré ;
Kom lesklavaj sé an natanta kon dinité limanité (nonm ek fanm)
Lè’w opozé an moun réfléchi, i pa ka sav sa pou’y fè, ni sav sa i ni dwa ni.
Sé an violasion an flagran déli prensip répibliken-an : libèté, égalité, fratènité.

Si’w wè yo pa pran dé mizi lamenm apré labolision-an, dlo pé dépasé farin é gro dézod pé pété.

I ka dékrété :
Artik prèmié
Lesklavaj ké aboli net, dan tout koloni ek tè Lafrans, dé mwa apré adopman dékré-tala. Lè dékré-a ké rivé dan sé koloni-a, tousa ki kat-pitjé, volé, wonn-bwa, tousa ki vann moun ki pa lib, ké dit ek entèwdi an fwa pou tout.

Artik dé
Sistem angajman a tan, yo té ka fè Sénégal, fini bon fini.

Artik twa
Gouvènè oben komisè jénéral Larépiblik ké ni pou aplitjé sé mizi-tala pou asiré libèté kisiswa Matinik, Gwadloup ek dépandans-li, La Réinion, La Giyàn, Sénégal ek dot établisman fransé asou lakot oksidantal Lafrik, Mayot ek dépandans-li, épi Laljéri.

Artik kat
Tout ansien esklav grasié, menmsi sé té an nonm lib ki té fè’y, yo pa té ké pini otan. Sa yo té dépòté ké pé déviré.

Artik senk
Lasanblé nasional ké réglé woté lajan i ké ba chak bétjé.


Artik sis
Lè sé koloni-a ké lavé bien prop, épi sé tè Lend la yo ké pé ni éli Lasanblé Nasional.

Artik Set
Prensip la ka fè kid épi an nesklav touché tè Lafrans, i ka afranchi, ké aplitjé dan tout sé koloni-a épi tout tè Larépiblik.

Artik yuit
Adan tan ka vini, pies fransé pé ké ni dwa ni esklav, ni pou achté ni pou vann non pli, pa menm palé di trafik oben dot leksplwatasion.
Tousa ki pa respekté sa pé ké sitwayen fransé ankò.
Toutfwazant , fransi ki anba entèdision-tala, ké ni an délé twa an pou ranjé zafè-yo. Sa ki trapé esklav an péyi étranjé, pa éritaj, pa mariyaj, esklav yo ba yo, ké ni pou afranchi-yo oben vann-yo adan menm délè twazan-an

Artik nef
Minis Lamarin épi lé koloni, minis ladjè, ké ni pou yo chak pòté mannev pou sa aplitjé dékré-tala.

Sa fet Pari, andidan Konsey gouvelman-an, le 27 avril 1848.

Manb gouvelman povizwa-a ,
Dupon (ki sòti L’Eure), Lamartine, Arman Marast, Garnié-Pagès, Albè, Mari, Ledru-Rolen, Flokon, Krémieu, Lwi Blan, Arago.


Sékrétè jénéral gouvelman povizwa, Pagnerre

Traduction en créole martiniquais par Jude Duranty
 

Share